Verdivurdering av omløpsmidler

For å fastslå verdien av et omløpsmiddel må man velge riktig verdifastsettelsesprinsipp.

Varelagre og fordringer

Bruk av forsiktighet

Det mest brukte prinsippet er forsiktighetsprinsippet, noe som i praksis betyr bruk av laveste verdis prinsipp (LVP). Hvis det er store beløp langt frem i tid bør man i tillegg forholde seg til nåverdien, se eksempel her.

Tilvirkningskost

Alle tilvirkede varer skal settes til tilvirkningskost:

=direkte\,materialer+direkte\,l\o{}nn+indirekte\,kostnader\,i\,tilvirkningen =selvkost-indirekte\,kostnader\,i\,salg\,og\,administrasjon

Også her slår LVP inn hvis varene blir ukurante.

Er det snakk om små firmaer (i følge regnskapsloven), kan man i stedet sette verdien lik de variable tilvirkningskostnadene.

Investeringer

NB! Denne delen gjelder kun de aksjer som er likvide og børsnoterte, for alle andre gjelder LVP på lik linje med de omløpsmidlene nevnt over.

Markedsverdiprinsippet

Er det samme som virkelig verdi, det vil si aksjens kurs – uansett hva den er.

Porteføljeprinsippet

Om man har en aksjeportefølje som gir redusert risiko og aksjene ikke er børsnoterte eller likvide, kan man forenkle verdibestemmelsen litt.

Man velger laveste av anskaffelseskostnad (for alle sammen summert) og markedsverdi (for alle sammen summert).

Valuta

Om man holder utenlandsk valuta gjelder dagskursprinsippet.

Dagskursprinsippet

Her brukes valutakursen på oppgjørsdagen – hvor denne kan gi gevinst eller tap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *