Egenkapitalmetoden

Når et selskap (A) kjøper seg opp i et annet selskap (B) og investeringens verdi i balansen til A påvirkes ved at Bs egenkapital går opp eller ned, er det snakk om egenkapitalmetoden.

Man foretar her en «enlinjeskonsolidering» eller «minikonsolidering» for å få investeringens verdi til å gjenspeile opp-, og nedturer i selskapet det ble investert i.

Metoden brukes mye. I konsernregnskap brukes den både for tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap. I selskapsregnskaper vil man kunne bruke den for datterselskap i tillegg. Se rskl. §§ 5-17 til 5-19.

Det første man gjør er å balanseføre den nye investeringen til anskaffelseskost.

Også kommer alt det ekstra:

  1. Man skal inntektsføre eller kostnadsføre i eget resultat, den andelen av resultatet i det andre selskapet som man har rett på. Både overskudd (som gir inntekt) og underskudd (som gir kostnad) skal tas med.
  2. Samme andel skal også legges til eller trekkes fra investeringen i balansen. Dette gjelder også utdelinger fra selskapet og eventuelt kapitaltilførsel.

Når resultatandelen innregnes i resultatet blir det finansinntekt eller finanskostnad.

Ved positiv resultatandel er aksjeselskaper (både AS og ASA) pålagt å bruke fond for positive vurderingsforskjeller (asl. § 3-3, asal § 3-3).

Ved positivt resultat eller kapitaltilførsel vil det bli økning på begge steder. Underskudd i selskapet eller utbytte gir derimot reduksjon.


Ved beregning av resultatandel må man ta hensyn til merverdier og avskrivninger av disse samt goodwill. (Eventuelt mindreverdier i stedet – TBC.)

Dette er verdier man finner i merverdianalysen når man gjør kjøpet.

Oppsett for merverdier og når man skal finne positiv resultatandel:

Med opplysninger fra gjennomført oppkjøpsanalyse:
|
  Avskrivning av merverdi nr. n
- Utsatt skatt for merverdi nr. n (22% i 2019)
o.s.v.
+ Merverdi goodwill
----------------------------------------
= Avskrivning av betaling for merverdier
========================================
Når årsregnskapet foreligger i selskapet det ble investert i:
|
  Andel av avsatt utbytte (f.eks. 80%)
+ Andel av tilbakeholdt årsresultat (f.eks. 80%)
- Avskrivning av betaling for merverdier
----------------------------------------
= Positiv resultatandel
========================================

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *