Omstøtelse

Ved konkurs er jobben til bostyrer å finne penger som skal fordeles blant kreditorene. Da kan det bli aktuelt å annullere transaksjoner som ble utført før konkursen var et faktum, dette er omstøtelse.

Man skal kun omstøte de transaksjoner som man mener var til skade for kreditorer, da omstøtelsesreglene kun finnes fordi man er opptatt av å hindre svik av kreditorer.

Frister

Vanlig omstøtelsesfrist er 1 år fra konkursåpning eller tvangsakkordforhandlinger, se deknl. § 15-5. Men om det dukker opp noe senere skal fristen likevel ikke være mindre enn 6 måneder hvor ettårsfristen da utvides til maks 10 år. Dette er frister som strekker seg fremover i tid.

Det finnes også frister som strekker seg bakover. Dette er for de ulike transaksjonene som må være gjennomført f.eks. mindre enn 2 år før fristdagen.

Frister fremover i tid, for å omstøte, må ikke blandes med tidspunkter i fortiden som avgjør om forskjellige transaksjonstyper kan omstøtes.

Transaksjoner

Man har både objektive og subjektive lovbestemmelser. De objektive tar for seg vanlige transaksjoner som p.g.a. konkursen er upassende. De subjektive lovbestemmelsene handler om når mottaker ikke har handlet i «god tro».

Det er mye bryderi å ta stilling til hvilke krav som var møtt når man vurderer subjektiv omstøtelse, derfor vil enhver bostyrer som regel gå rett på objektiv.

Objektive

Hvis kravene for en av lovbestemmelsene (deknl. §§ 5-2 — 5-8) er møtt betyr dette at partene skal returnere tilbake det de mottok (§ 5-11), så lenge dette er mulig.

Gaver og lønn

For gaver er omstøtelse mulig hvis transaksjonen (dvs. den ensidige overføringen) ble gjennomført mindre enn ett år før fristdagen. Gaver kan gis både til nærstående privatpersoner og nærstående selskaper (f.eks. morselskap).

Her finnes det ekstrafrister: Gaver til private nærstående (som ektefelle o.s.v.) kan omstøtes opp til 2 år før fristdagen (og 5 år ved spesielle tilfeller). 2 år gjelder også for andre nærstående så lenge insolvens ikke motbevises.

Det er også unntak: Leilighetsgaver omstøtes ikke så lenge de er rimelige.

Lovbestemmelsene om nærstående gjelder også for lønnsutbetalinger som virker å være urimelige, dvs. altfor høye. Disse kan dermed omstøtes.

Se deknl. §§ 5-2 første til tredje og femte ledd samt § 5-4 for lovteksten.

Gjeld

Man kan omstøte gjeldsbetalinger mindre enn 3 måneder før fristdagen hvis de bærer preg av å ikke være ordinære.

Her kommer begreper som «vesentlig forringet betalingsevne» og «usedvanlig betalingsmiddel» inn. En betaling kan også være gjennomført før forfall. Alle disse er alternative vilkår, så bare ett trengs for at det skal være snakk om uordinær betaling.

Fristen er 2 år hvis gjeldsbetalingen var til en nærstående av skyldneren og insolvens ikke motbevises.

Se deknl. § 5-5 for nøyaktig ordlyd.

Utlegg

Hvis det er stiftet pant ved utlegg mindre enn 3 måneder før fristdagen har ikke dette noen rettsvirkning overfor konkursboet. Se deknl. § 5-8 (1).

Andre

Det finnes selvsagt flere lovbestemmelser, men disse er kronglete og gjelder særtilfeller man ikke ofte kommer borti.

Blant annet kan stiftet pant mindre enn 3 måneder før fristdag motregnes. Samme gjelder når motparten har skaffet seg motregningsposisjon for å stille sterkere.

Subjektive

Når en kreditor gjør seg bedre stilt på bekostning av andre kreditorer, og skyldner har dårlig økonomi – noe vedkommende måtte ha visst om, har skyldner ikke handlet i «god tro». Som forklart i deknl. § 5-9.

Sagt på mer forståelig norsk har kreditor "luktet" en kommende konkurs og tatt skritt for å sikre seg. Dette vil da gå utover andre kreditorer fordi det blir mindre å dele når konkursboet gjøres opp.

Etter deknl. § 5-12 vil mottaker bli pålagt å gi tilbake det vedkommende har fått karret til seg, eventuelt må det også betales erstatning hvis boet er påført et økonomisk tap.

TBC

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *