Juridiske ordlyder

Det er vanskelig å skrive god jusstekst slik dommere og advokater gjør. Det krever prøving og feiling. Jeg har derfor lagd en oversikt over hvilke ord og setninger som ble brukt i noen veldig kjente Høyesterettsdommer.

Åpningstekst

Saken gjelder krav om .. etter [lovnavn] §§ (..)
Forholdet er lovregulert gjennom [lovnavn] §§ (..)
[lovnavn] §§ (..) anvendes på saksforholdet i denne saken.

Drøftelsestekst

Start

Det [første/andre/...] spørsmålet som melder seg er om ..
Jeg går her over til å behandle [person a] sitt krav mot [person b] ..
Det er i denne saken utvilsomt ..

Utgangspunktet og det sentrale moment i
vurderingen er det objektive avviket fra ..

Dvs. den objektive mangelen ved [objektet] og da både
mangelens karakter og mangelens omfang ..

Tidsforløpet har i første rekke betydning for ..
Etter mitt syn er det av betydning at ..
Ved vurderingen av vesentligheten av en slik mangel ..
På grunn av kontraktsbrudd, herunder ..
Jeg finner grunn til å tilføye at ..
Jeg tar ikke stilling til om .. ville hatt ..
Jeg kan imidlertid ikke se at ..
Jeg nevner først at de øvrige påberopte mangler ..

Jeg går så over til spørsmålet om .. kan sies
å utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd.

Midten og slutten

.. det vil være av betydning hvilke alternative
løsninger [person] har når det gjelder ..

.. hevningsretten beror på om kontraktsbruddet
etter en helhetsvurdering må anses som vesentlig.

.. økonomiske tap på grunn av .. vil som
utgangspunkt utgjøre utgifter til ..

.. partene er enige om at .. kan legges til
grunn ved fastsettelsen av prisavslaget.

.. hadde påvist ..
.. skjønnsmessig vurdering ..
.. de uriktige opplysninger om .. 
.. er uten selvstendig betydning ..
.. men jeg er ikke enig i dette.
.. [person] burde erklært .. innen rimelig tid.
.. [person] burde ha skjønt at ...
.. etter at kontrakten er gjennomført fra begge sider ..

.. å si seg løst fra kontrakten, slik at
de gjensidige ytelser skal tilbakeføres.

.. kontraktsmessig oppfyllelse ..
.. når erklæringen først kom ..

Hele setninger

Vesentlig er kontraktsbruddet hvis det har
gitt [person] en rimelig grunn for heving.

Svaret beror etter alminnelige kontraktsrettslige regler
på om konktraktsbruddet etter en helhetsvurdering må
betegnes som vesentlig.

Ved helhetsvurderingen må det etter min mening legges vekt på om
et prisavslag, som alternativ til hevning, vil kunne gjenopprette
de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også gi en
adekvat reaksjon mot det kontraktsbruddet som foreligger.

Konklusjonstekst

Dette beløpet vil gi [person a] full kompensasjon for det økonomiske tapet ..

Et prisavslag innebærer imidlertid i dette tilfellet ikke at
mangelen rent faktisk blir avhjulpet eller reparert.

Det følger av det resultat jeg er kommet til, at ..

Jeg er etter dette blitt stående ved at [person] (ikke)
hadde .. da erklæringen ble fremsatt (dato) ..

Jeg finner at det (ikke) er relevant årsakssammenheng mellom ..

Det blir min konklusjon at [person] (ikke)
har opptrådt i samsvar med ..

Det er således min konklusjon at det
foreligger en uberettiget rett til å ..

.. [person] har (ikke) opptrådt uaktsomt med
hensyn til den uriktige opplysningen om ..

Å huske alt dette er ikke mulig. Det er bedre å bruke oversikten når man står fast eller etter man er ferdig (for å "pusse opp").

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *