Perfekt konkurrerende firma

Et firma som ikke kan bestemme prisen på varen eller tjenesten som tilbys er et perfekt konkurrerende firma. De blir en pristaker og kundene vil møte dem med en perfekt elastisk etterspørselskurve.

Optimal mengde solgt blir dermed når marginal inntekt (altså nytte) er lik prisen som igjen er lik marginal kostnad.

Se uperfekt konkurrerende firma for motsetningen.

Perfekt marked

Et perfekt marked har fri konkurranse / fullkommen konkurranse og kjennetegnes ved følgende:

  1. Alle selger samme standardiserte vare eller tjeneste.
  2. Har veldig mange kjøpere og selgere som hver for seg er ubetydelige.
  3. Produksjonsressurser er mobile og kan brukes i andre markeder.
  4. Både kjøpere og selgere er velinformerte.

I et stort nok marked blir både tilbud og etterspørsel for den enkelte kjøper og selger lett å forholde seg til:

markedslikevekt-enkelt-perspektiv

Som kjøper kan man kjøpe så mye man vil, som selger kan man selge så mye man vil.

Se perfekt konkurrerende firma, perfekt elastisk tilbud og perfekt elastisk etterspørsel.

Nyttemaksimering

Når nytten per NOK (eller tilsvarende) for en vare/tjeneste er lik nytten per NOK (eller tilsvarende) for en annen får man nyttemaksimering.

Formel: \frac{marginal\,nytte\,for\,vare\,A}{pris\,per\,enhet\,A}=\frac{marginal\,nytte\,for\,vare\,B}{pris\,per\,enhet\,B}

Benevningen brukt blir nytte per enhet, det vil si NOK (eller tilsvarende) per enhet.

OBS: Gjelder kun delelige varer som drivstoff. Har man å gjøre med f.eks. biler eller kjøleskap må man bruke vekting i stedet for.