Eksternaliteter endrer etterspørsel og tilbud

Eksternaliteter kan endre etterspørsel og tilbud.

Ved påvirkning av etterspørsel:

eksternaliteter1

Dette skjer når det er varen eller tjenesten som gir den ekstra (utilsiktede eksterne) nytten eller kostnaden.

Ved påvirkning av tilbud:

eksternaliteter2

Dette skjer når det er produksjonen som gir den ekstra (utilsiktede eksterne) nytten eller kostnaden.

De røde trekantene over er det tapet man pådrar seg ved å ikke justere forbruket/produksjonen.

Forpliktelsesproblemer

Man har et forpliktelsesproblem når man ikke kan gi troverdige trusler eller troverdige lovnader. For sistnevnte: Fordi de strider i mot de egeninteressene man har.

Her kan man ta i bruk en forpliktelsesenhet. Det betyr at man med vilje setter seg i en slik situasjon at man får incentiv til å holde lovnaden eller gjøre det man truer med å gjøre.

Kartell

Et kartell er en koalisjon av firmaer.

Disse kan bli enige om å begrense antallet tilgjengelige enheter av en vare eller tjeneste for å få en økonomisk profitt. Noe som da ofte vil resultere i mottiltak fra myndigheter, politikere, o.s.v.

Spillteori

Spillteori er analysen av strategiske valg.

Innholdet i et spill er spillerne – vanligvis vil dette være ulike selskaper, de mulige handlingene – dette er strategiene, samt de forskjellige utfallene. Alt dette listes gjerne opp i en tabell som noen kaller for utbetalingsmatrise.

Man antar vanligvis at spillerne er rasjonelle og at de ønsker å maksimere egen gevinst.

Samtidig spill

Et eksempel med to matbutikker og vilkårlige gevinsttall – når begge velger samtidig:

Her vil hver part i frykt for at motparten går for lang åpningstid velge lang åpningstid selv. Da blir lang åpningstid en dominant strategi med C=3 K=3 som eneste utfall. De andre utfallene blir derfor dominerte.

Siden verken Kiwi eller Coop vil angre på dette valget når man legger motpartens valg til grunn blir det i tillegg en Nash-likevekt.

Sekvensielt spill

Eksemplet over kan også gjøres sekvensielt, her velger Coop før Kiwi:

Coop vil frykte at Kiwi velger lang hvis Coop velger kort. Derfor velger Coop lang hvor så Kiwi gjør det samme. Resultatet blir som over. C=3 K=3 blir både dominant og en Nash-likevekt.