Årsregnskap vs. skatteregnskap

Vitsen med skatteregnskap er å finne ut hvor mye man faktisk skal betale i skatt.

Et skatteregnskap har kun innhold fra når det faktisk har skjedd noe reelt, mens et årsregnskap baseres på skjønnsmessige vurderinger for å best mulig vise selskapets økonomiske status.

Merk: Man lager ikke et eget nytt regnskap bare for skatt. I stedet tar man utgangspunkt i det vanlige årsregnskapet og regner ut hvilke forskjeller det blir.

Dette kan fort bli ganske omfattende, avhengig av hva selskapet driver med, hvor stor man er og hvilken bransje det er snakk om.

Skattekostnad

Overordnet har man følgende matematiske sammenheng:

skattekostnad=betalbar\;skatt+endring\;i\;utsatt\;skatt+endring\;i\;tidligere\;avsatt\;skatt

Denne størrelsen, altså skattekostnad, er skatten i årsregnskapet. Men dette er ikke den skatten som faktisk betales fordi faktorene over gjør at den avviker.

(Og for å komplisere det enda mer: Blir det endret skattesats vil dette gjøre at balanseført utsatt skatt/skattefordel også må endres .. TBC)

Fordi endring i tidligere avsatt skatt er en størrelse man selv velger, holder jeg den utenfor når jeg skriver om skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt nedenfor.

Betalbar skatt

Den skatten som faktisk betales til staten er betalbar skatt. Denne beregnes på vanlig måte av det skattemessige resultatet slik:

betalbar\;skatt=skattesats\cdot (skattemessig\;resultat+permanente\;forskjeller)

Det skattemessige resultatet finner man på samme måte som det regnskapsmessige, bare med skatteregler. Begynn med skatteloven hvis du er nysgjerrig.

Utsatt skatt vs. utsatt skattefordel

Når skattekostnad er høyere enn betalbar skatt er det fordi årsregnskapet viser mer skatt enn skatteregnskapet. Forskjellen mellom de blir endring i utsatt skatt slik formelen over viser. Denne er da positiv og inneholder ny utsatt skatt som skal betales i senere år.

Hvis skattekostnad i stedet er mindre enn betalbar skatt blir det motsatt, da er endring i utsatt skatt negativ .. Og negativ utsatt skatt (!) er det samme som mindre skatt senere, altså utsatt skattefordel.

Ny endring i utsatt skatt blir alltid balanseført. Er det utsatt skatt betyr dette økt gjeld. Men denne reduseres hvis det i stedet er utsatt skattefordel.

Merk: Utsatt skatt eller utsatt skattefordel tas altså ikke bokstavelig. I praksis betyr det bare at man betaler et annet beløp enn det årsregnskapet viser. Staten gir døyten i dette. De bryr seg bare om skyldig skatt og at den betales innenfor fristen.

Forskjeller

Permanente

Noen ting aksepteres aldri i et skatteregnskap og dermed får man permanente forskjeller, her er noen eksempler:

  1. Overdådig representasjon – om man tar med kunden på dyr restaurant eller det drikkes brennevin kan ikke dette kostnadsføres i skatteregnskapet.
  2. Mottatt utbytte.
  3. Kursgevinst eller kurstap på aksjer hvis det er for selskaper innen EØS.

Permanente forskjeller påvirker betalbar skatt og da skattekostnad. Se formel lenger opp.

Permanente kostnader plusses på overskuddet i skatteregnskapet, mens de i stedet trekkes fra i årsregnskapet. For permanente inntekter blir det omvendt, altså inntekter som ikke er skattbare.

Midlertidige

Selv om noe aksepteres i skatteregnskapet er det ikke sikkert man får lov til å gjøre de samme verdivurderingene. Dermed får man forskjeller som jevner seg ut over tid, noen eksempler:

  1. Avskrivninger – i årsregnskapet kan man velge blant flere typer, men i skatteregnskapet brukes bare saldoavskrivning.
  2. Tap på fordringer – disse blir vanligvis verdivurdert annerledes.
  3. Ukurans i varelageret – bare del av skatteregnskap ved salg eller tap.

For balanseendringer i en gitt periode:

midlertidig\;forskjell\,UB=regnskapsverdi\,UB-skatteverdi\,UB midlertidig\;forskjell\,IB=regnskapsverdi\,IB-skatteverdi\,IB endring\,i\,perioden=midlertidig\;forskjell\,UB-midlertidig\;forskjell\,IB

Typer

Enda en komplikasjon er at midlertidige forskjeller enten er skatteøkende eller skattereduserende.

Skatteøkende midlertidig forskjell (SØMF) er en forskjell som bidrar til utsatt skatt. For skattereduserende forskjell (SRMF) blir det motsatt, altså fører den til utsatt skattefordel. Se SØMF vs. SRMF for mer.

Eksempel: Som nevnt er avskrivninger en mulig midlertidig forskjell. Hvis et skatteregnskap f.eks. har 100 000 NOK mer i avskrivninger og skattesatsen er 22% blir avviket 100\,000\,NOK\cdot 0.22=22\,000\,NOK. Her krymper betalbar skatt, mens utsatt skatt øker. Altså blir det en SØMF.


OBS: Dette innlegget oppdateres ofte fordi det stadig er nyanser og mer å lære om temaet.