Merverdiavgift

Merverdiavgift er det samme som merverdiomsetningsavgift. Ofte forkorter man til moms, eller så bruker man bare MVA. Dette er en omsetningsavgift som for de fleste varer og tjenester er 25% av prisen til varen eller tjenesten.

Når man passerer 50k NOK i totale inntekter i løpet av et kalenderår må man registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Deretter er man pålagt å samle inn merverdiavgift på det man selger. Den merverdiavgiften man selv betaler på varer og tjenester vil man få refundert.

For ulike MVA-satser se her.

Bokføringsplikt vs. regnskapsplikt

Når man har bokføringsplikt [se bokføringsloven § 2 (2)] skal man minimum føre et regnskap etter bokføringsreglene (se bokføringsloven § 4 for prinsipper). Dette blir grunnlaget for utfylling av næringsoppgave og omsetningsoppgave. Alle regnskapsopplysninger skal dokumenteres og oppbevares.

Er man regnskapspliktig innebærer dette å utarbeide årsregnskap i tillegg. Dette inkluderer årsberetning, så lenge det ikke er snakk om små selskap som slipper. Se bokføringsloven § 3 og rskl. § 3-1 for lovtekst.

Regnskapsplikten er differensiert, det betyr ulike krav for forskjellige selskapsstørrelser- og former. Man har krav for små foretak (rskl. § 1-5), store foretak (rskl. § 1-6) og børsnoterte foretak [rskl. § 3-9 (1, 3)]. Noen selskaper kan verken defineres som små eller store, da er dette «øvrige foretak».

Merk: Børsnotert foretak er et stort foretak som da får enda flere bestemmelser.

Eksternregnskap

Eksternregnskap er det samme som finansregnskap, offisielt regnskap og årsregnskap.

Inneholder minst balanse, resultat, noter og eventuelt årsberetning.

Små foretak trenger ikke utarbeide årsberetning, men det må de store. Se rskl. § 3-3a.

For mer om balanse o.s.v. se alle innlegg som handler om regnskap.

For det tradisjonelle regnskapsåret som er fra og med 1. jan. til og med 31. des. sier reglene for innsending at absolutt siste frist er 31. juli. Se rskl. kap. 8 for alle detaljer. Man kan imidlertid sende 31. august visst dette gjøres elektronisk via Altinn.

Ved sen innsending kan det være hendelser etter balansedagen som det må opplyses om, hvis de er vesentlige. Les NRS 3 – Hendelser etter balansedagen for mer info.

Årsregnskap i regi av GRS er resultatorientert, mens IFRS er balanseorientert. Man kan vanligvis velge selv hvilken type man vil bruke, se små vs. store foretak for å lære mer.