Fremskutt vs. utsatt resultatføring

Hvis en inntekt eller kostnad resultatføres tidligere enn det som er vanlig, er dette fremskutt resultatføring. Dette er vanlig blant annet for anleggskontrakter hvor opptjent (dvs. fortjent) inntekt resultatføres fortløpende i stedet for at man venter til kontrakten er fullført.

Utsatt regnskapsføring blir dermed å resultatføre noe "for sent", dvs. senere enn hva som egentlig er riktig.

Man kan spørre seg selv hva som er vitsen. Forklaringen er at regnskap skal være "delt opp" (dvs. periodisert), fordi det handler om å vise riktig bilde av den økonomiske situasjonen ved enhver tid.

Verdivurdering av omløpsmidler

For å fastslå verdien av et omløpsmiddel må man velge riktig verdifastsettelsesprinsipp.

Varelagre og fordringer

Bruk av forsiktighet

Det mest brukte prinsippet er forsiktighetsprinsippet, noe som i praksis betyr bruk av laveste verdis prinsipp (LVP).

Hvis det er store beløp langt frem i tid bør man i tillegg forholde seg til nåverdien.

Tilvirkningskost

Alle tilvirkede varer skal settes til tilvirkningskost:

=direkte\,materialer+direkte\,l\o{}nn+indirekte\,kostnader\,i\,tilvirkningen =selvkost-indirekte\,kostnader\,i\,salg\,og\,administrasjon

Også her slår LVP inn hvis varene blir ukurante.

Er det snakk om små firmaer (i følge regnskapsloven), kan man i stedet sette verdien lik de variable tilvirkningskostnadene.

Investeringer

NB! Denne delen gjelder kun de aksjer som er likvide og børsnoterte, for alle andre gjelder LVP på lik linje med de omløpsmidlene nevnt over.

Markedsverdiprinsippet

Er det samme som virkelig verdi, det vil si aksjens kurs – uansett hva denne måtte være.

Porteføljeprinsippet

Om man har en aksjeportefølje som gir redusert risiko og aksjene ikke er børsnoterte eller likvide, kan man forenkle verdibestemmelsen litt.

Man velger laveste av anskaffelseskostnad (for alle sammen summert) og markedsverdi (for alle sammen summert).

Valuta

Om man holder utenlandsk valuta gjelder dagskursprinsippet.

Dagskursprinsippet

Her brukes valutakursen på oppgjørsdagen – hvor denne kan gi gevinst eller tap.

Omløpsmiddel

Et omløpsmiddel er en eiendel som er del av varekretsløpet, eller som man forventer vil ha levetid på mindre enn ett år eller bli til penger innen da.

De vanligste omløpsmidlene som det er lettest å huske på er sånt som varelager, kundefordringer og bankinnskudd/kontanter. Men det kan være andre ting også:

Også her gjelder forsiktighetsprinsippet, med unntak av for kortsiktige likvide investeringer og om man eier utenlandsk valuta hvor markedsprisen i stedet benyttes.

For et omløpsmiddel som vurderes utifra virkelig verdi må man også benytte nåverdien hvis det er snakk om et større beløp litt frem i tid, f.eks. ett år.