Forskningsprosessen

  1. Forberedelse – hva er det man skal undersøke og hvorfor? Her må man utarbeide en problemstilling. Vanligvis også minst èn hypotese som man senere skal forsøke å bekrefte eller avkrefte.
  2. Velge forskningsdesign. Hva som er passende design kommer an på problemstilling og hypotese.
  3. Datainnsamling – kvantitativt og eller kvalitativt. Hva som er passende metode(r) kommer an på hvilke valg man gjør i trinn 1 og 2 over.
  4. Databehandling – innsamlet materiale tolkes og analyseres.
  5. Konklusjon og rapportering – resultatet videreformidles i skriftlig form.

Samfunnsvitenskapelig metode

Den samfunnsvitenskapelige metoden er en metode for å lære om et bestemt tema.

Dette er litt vagt, så på mer forståelig norsk kan man si at det handler om å gjøre ting på en bestemt måte for å lære om noe. Enda enklere kan man si at det er en metode for å lære.

I praksis blir det slik at man benytter standardiserte og aksepterte fremgangsmåter i stedet for å finne på noe selv ..

Hvordan kvaliteten på svarene blir vil være avhengig av hvilke fremgangsmåter som benyttes og hvordan.