Låneopptak

Det er ingenting i veien for at en kommune kan låne litt hvis den trenger å gjøre større investeringer. Eller så ønsker den kanskje å konvertere gamle lån om man ikke rett og slett bare er i beit for litt mer likviditet. Man kan til og med låne for å gjøre egne utlån (med visse betingelser) ..

MEN dette gjelder bare så lenge kommunen faktisk klarer å betjene gjelden sin og den ikke forskyves fremover til senere generasjoner (se generasjonsprinsippet).

For låneformål se kommunelovens § 50 for lovens ordlyd.

Drift vs. investering

Å plassere en inntekt, innbetaling, utgift eller utbetaling riktig kan være vanskelig.

Driftsregnskap

Her plasseres alt det hverdagslige .. Dvs. løpende inntekter, utgifter, innbetalinger og utbetalinger gjennom hele året. Alt som kommer inn eller går ut minst èn gang i året.

Løpende inntekter er som regel skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd, kommunale gebyrer, leieinntekter, o.s.v. Dette kan også være avsatte midler fra tidligere som benyttes det nåværende året.

Investeringsregnskap

Alle ikke-løpende inntekter hører hjemme i investeringsregnskapet, f.eks. inntekt fra salg av anleggsmidler. I tillegg kommer bruk av diverse lånemidler, samt inntekter og lånemidler for spesifikke investeringsprosjekter – også de som er det er avstatt for fra tidligere.

Driftsmidler som skal brukes på investeringer plasseres også her. Og ellers er det diverse utlån og forskutteringer når dette har et klart investeringspreg over seg. Noen ganger blir det litt skjønn.

TBC

Påkostning vs. vedlikehold

Om man koster på et anleggsmiddel og dette gir lengre levetid og eller mer inntekt i lengden tilsier det påkostning. Og påkostninger behandles som nyanskaffelser som kan balanseføres, hvis de er store nok. Motsetningen er vedlikehold hvor man bare holder anleggsmiddelet i stand og kostnadsfører underveis.

Samme skillet gjelder når man er fylke eller kommune. Her er det da enten investering eller drift, men for at det skal være investering må eiendelen i tillegg være varig og vesentlig.

Bruttoprinsippet

Alle inntekter og utgifter samt innbetalinger og utbetalinger skal regnskapsføres i sin helhet uten eventuelle fratrekk. F.eks. skal ikke en utgift trekkes fra en inntekt, selv om de hører sammen. Dette kalles for bruttoprinsippet.

For å se lovteksten går man til § 7 andre ledd i Forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anordningsprinsippet

I et årsregnskap skal alle kjente innbetalinger og utbetalinger samt inntekter og utgifter tas med, uavhengig av om de er gjennomført eller ikke. Dette er anordningsprinsippet.

(Når man etterspør periodiseringsprinsipp i kommuneregnskap er det snakk om anordningsprinsippet.)

For lovens ordlyd se kommunelovens § 48 andre ledd andre punktum og § 7 tredje ledd første punktum i Forskrift om årsregnskap og årsberetning.

I praksis vil som regel en transaksjon være kjent når den er blitt gjennomført, dvs. når risiko og kontroll er overført.

Men det kan også være at man har gjort seg fortjent til noe, forpliktet seg til noe eller blitt lovd noe. Da er transaksjonen kjent selv om det ikke er overført økonomiske midler enda.

TBC