Nøkkeltall

Resultat

driftsmargin=\frac{driftsresultat}{driftsinntekt} resultatgrad=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+finanskostnader}{totale\;inntekter} profittmargin=\frac{\mathring{a}rsoverskudd}{driftsinntekter} selvfinansieringsevne=resultat\;f\o{}r\;skatt-betalbar\;skatt+av\;og\;nedskrivninger+amortiseringer

Avkastning

TKR=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+finanskostnader}{gjennomsnittlig\;totalkapital} EKR\;etter\;skatt=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;etter\;skatt}{gjennomsnittlig\;egenkapital} EKR\;f\o{}r\;skatt=\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt}{gjennomsnittlig\,\,egenkapital} =TKR+(TKR-gjenn.s.gjeldsrente)\cdot\frac{gjeld}{egenkapital}

(Dette er den såkalte brekkstangformelen.)

avkastning\;p\mathring{a}\;eiendeler=\frac{\mathring{a}rsoverskudd}{eiendeler}

Arbeidskapital

Bør tilsvare 50% av omløpsmidlene og 50-100% av varelageret.

=oml\o{}psmidler-kortsiktig\;gjeld =egenkapital+langsiktig\;gjeld-anleggsmidler arbeidskapitalens\;omsetningshastighet=\frac{driftsinntekter}{arbeidskapital}

Likviditet

kassakredittens\,utnyttelse=\frac{utnyttet\,kassakreditt}{kassakredittlimit} forholdstall\;for\;langsiktig\;gjeld=\frac{langsiktig\;gjeld}{langsiktig\;gjeld+egenkapital} dekningsgrad\;for\;finanskostnader= =\frac{ordin\ae rt\;resultat\;f\o{}r\;skatt+av\;og\;nedskrivninger+amortiseringer}{finanskostnader} likviditetsgrad\;1=\frac{oml\o{}psmidler}{kortsiktig\;gjeld} mest\;likvide\;oml\o{}psmidler=oml\o{}psmidler-varebeholdning

likviditetsgrad\;2=\frac{oml\o{}psmidler-varebeholdning}{kortsiktig\;gjeld} bør være \geq1

(På engelsk kalles likviditetstest 1 for «current ratio» og 2 for «quick ratio».)

Hvis ubenyttet kassakreditt legges til omløpsmidlene kan likviditeten forbedres. I tillegg kan benyttet kassakreditt trekkes fra kortsiktig gjeld hvis det er enkelt å få mer.

Diverse

kapitalens\;oml\o{}pshastighet=\frac{driftsinntekter}{gjennomsnittlig\;totalkapital} leverand\o{}rkredittid\;i\;snitt=\frac{leverand\o{}rgjeld\;i\;snitt}{innkj\o{}p\;inkludert\;mva}\cdot365 gjennomsnittlig\;varelager=\frac{varelager\;IB+varelager\;UB}{2} lagerets\;oml\o{}pshastighet=\frac{vareforbruk}{gjennomsnittlig\;varelager} gjennomsnittlig\;lagringstid=\frac{365}{lagerets\;oml\o{}pshastighet} gjennomsnittlig\;gjeldsrente=\frac{renter}{gjennomsnittlig\;gjeld} eiendelers\;oml\o{}pshastighet=\frac{driftsinntekter}{eiendeler} egenkapitalmultiplikatoren=\frac{eiendeler}{egenkapital} avkastning\;p\mathring{a}\;egenkapital= =profittmargin\cdot eiendelers\;oml\o{}pshastighet\cdot egenkapitalmultiplikatoren

(Dette er DuPont-formelen.)

Notater

Driftsinntekter er samme som salgsinntekter.

Finanskostnader er det samme som renter og gjeldskostnader.

EKR er forkortelse for egenkapitalrentabilitet.

TKR er forkortelse for totalkapitalrentabilitet og totalrentabilitet.

IB er selvsagt inngående balanse, mens UB blir utgående.

Beta

Beta er et mål for ikke-diversifiserbar risiko. Altså den systematiske risikoen som man ikke blir kvitt uansett hvor spredt man gjør investeringene.

Beta lik 1 er den risikoen egenkapitalen er utsatt for om man har maksimal diversifisering. Her vil avkastningen svinge likt med den gjennomsnittlige oppgangen eller nedgangen i resten av markedet. Risikoen er også den samme.

Beta for en hel aksjeportefølje får man ved å gange betaen for hver enkeltaksje med vektingen, også til slutt legge sammen. Et eksempel når man har to aksjer med 50% fordeling samt \beta_{1}=0.6 og \beta_{2}=1.10.5\cdot 0.6\;+\;0.5\cdot 1.1\;=\;0.85  (som er lavere enn i resten av markedet).