Den hypotetisk-deduktive metoden

Den hypotetisk-deduktive metoden er en metode for å bevise/forkaste hypoteser.

Den har en rekke ingredienser for at man skal kunne ta den i bruk:

  1. Data – dette er observasjoner av virkeligheten.
  2. Hjelpehypotese(r) – grunnleggende sannhet(er) som hovedhypotesen(e) støtter seg på.
  3. Hovedhypotese(r) – Antagelse(r), utsagn, eller påstand(er) som går utover datagrunnlaget man har og som sier noe om verden. Dette prøver man så å få bekreftet eller avkreftet.
  4. Empirisk(e) konsekvens(er) – Det som logisk følger av hovedhypotesen(e) og eller hjelpehypotese(ne) og som er sanne hvis hypotesen(e) er det. Dette blir deduksjonselementet.

Å bekrefte en hovedhypotese er å verifisere den, men dette er ikke endelig siden det kan være feil i data, testmetode, og eller hjelpehypoteser. Endelig avkreftelse er i praksis heller ikke mulig.

(I statistikk aksepterer man i stedet en alternativhypotese og avviser nullhypotesen.)

Darwin

Darwins naturlige utvalg har 4+2 prinsipper som grunnlag:

For utvikling i ulike retninger:

  1. Individuell variasjon
  2. Nedarving av egenskaper
  3. Kamp for tilværelsen
  4. Overlevelse

For artsutvikling:

  1. Geografisk isolasjon
  2. Varianter som er veldig forskjellige fra andre