Viktigste hjemler for personlige skattytere

Skattesubjekt og skatteplikt

Personlig skattyter = § 2-1 (1, 9) og § 3-1.

Ektefeller = § 2-11.

Barns formue og inntekt = § 2-14.

Selskaper = § 2-38 (1, 2).


Skattegrunnlag

Tidfesting av inntekt = § 14-2 (1).

Personinntekt

Anvendelse = § 12-1.

Omfatter = § 12-2.

Beregnet personinntekt = §§ 12-10 – 12-13.

Alminnelig inntekt

Hovedregel = § 5-1.

Fordel ved arbeid = § 5-10 og § 14-3.

Utgiftsgodtgjørelse = § 5-11.

Naturalytelse = § 5-12, med en rekke bestemmelser i forskrifter. Elektronisk kommunikasjon = FSFIN § 5-12-21. Arbeidsgivers bil = § 5-13 og FSSD § 5-13-1. Yrkeskjøring og elbil = FSFIN § 5-13-5.

Aksjer og opsjoner = § 5-14

Skattefri arbeidsinntekt = § 5-15, med en rekke bestemmelser i forskrifter. Hobbyvirksomhet = FSFIN § 5-15-6. Gaver = FSFIN § 5-15-1 (1).

Fordel ved kapital = § 5-20.

Fordel ved virksomhet = § 5-30.

Skattefrie ytelser = § 5-43 (1).

Tilfeldig inntekt = § 5-50.

Inntekt fra (fritids)bolig

Skattefritak = § 7-1.

Utleieinntekt = § 7-2.

Inntekt fra selskap

Skattlegging av utbytte = §§ 10-10 – 10-12.

Gevinstbeskatning av aksjer = §§ 10-30 – 10-32.

Skattlegging av deltakere i ansvarlig selskap = §§ 10-40 – 10-42.

Gevinst og tap ved realisasjon

Anvendelsesområde = § 9-1.

Omfatter = § 9-2.

Skattefritak = § 9-3 (1a).

Fradrag

Hovedregel = § 6-1, med tidfesting = § 14-2 (2).

Avskrivning = § 6-10 med saldoavskrivning = §§ 14-40 – 14-44.

Vedlikehold og forsikring = § 6-11.

Kontingent = §§ 6-18 – 6-20.

Minstefradrag = §§ 6-30 – 6-32 og sk.ved. § 6-1.

Gjeldsrenter = § 6-40 og § 14-20.

Reise til arbeid = § 6-44 med FSFIN §§ 6-44-1 – 6-44-4 og takseringsregel § 1-3-9.

Pensjonsutgifter = §§ 6-45 – 6-47.

Foreldrefradrag = § 6-48 og sk.ved. § 6-2.

Gaver = § 6-50.

Enslig forsørger = § 6-80 og sk.ved. § 6-6.

Personfradrag = § 15-4 og sk.ved. § 6-3.

Formue

Hovedregel = § 4-1.

Fast eiendom = § 4-10.

Aksje = § 4-12 (1).

Bankinnskudd og annet = § 4-15.

Livsforsikring = § 4-16.

Fribeløp i kontanter og privat innbo = § 4-20.


Skatter og avgifter

Personinntekt

Trygdeavgift = av.ved. §§ 6 – 8.

Trinnskatt = sk.ved. § 3-1.

Alminnelig inntekt

Fellesskatt = sk.ved. § 3-2.

Inntektsskatt = sk.ved. 3-8.

Formue

Formuesskatt = sk.ved. §§ 2-1 – 2-3.


Alle henvisninger uten lovnavn er henvisninger til skatteloven. Hvordan man lager et oversiktlig system så hver oppføring er lett å finne har jeg ikke funnet ut enda:

MVA-satser

Avgiftspliktig omsetning

Vanligvis er omsetning av varer og tjenester avgiftspliktig. Man krever inn MVA og får tilbakeført det man selv betaler. Det finnes selvsagt flere forskjellige satser – se nedenfor for de viktigste. Kap. 5 i mval. og vedtak om merverdiavgift har forøvrig alle detaljer.

Alminnelig sats

Vanlig sats for de fleste varer og tjenester er 25%. Denne vil være gjeldende hvis det ikke er gjort unntak i loven som sier noe annet.

Redusert sats

"Matmoms"

For menneskemat- og drikke er satsen redusert til 15%, men dette inkluderer blant annet ikke tobakk og alkohol.

MVA for korte opphold ..

For transport, hotellromutleie, kinobesøk, mm. er det 12% sats. På en måte er dette "kort-oppholds-MVA" (som er passende huskeregelnavn), siden man befinner seg på en bestemt plass en kort periode.

Fritatt

For blant annet aviser, elektroniske nyhetstjenester og bøker er satsen 0% og dermed kreves det ikke inn noe. Til tross for dette får man likevel tilbakeført det man selv har betalt – i motsetning til når noe er unntatt nedenfor. Se kap. 6 i mval. for alle detaljer.

Unntatt fra loven

Noen varer og tjenester er unntatt fra loven. Da kreves det ikke inn noe, ej heller blir det tilbakeført det man selv har betalt.

Dette gjelder blant annet sånt som helsetjenester, alternativ behandling, undervisningstjenester, kunst og kultur, idrett, fast eiendom samt ideelle organisasjoner.

Se kap. 3 i mval. for alle detaljer.

Alminnelig inntekt

Det finnes to måter å beregne alminnelig inntekt på.

1. En enkel og ukomplisert metode, som passer folk flest:

 Skattemessige inntekter
- Skattemessige fradrag
------------------------------
= Alminnelig inntekt
==============================

2. Med utgangspunkt i regnskapet, hvor man gjør korreksjoner:

  Regnskapsmessig resultat
+/- Midlertidige forskjeller
+/- Permanente forskjeller
------------------------------
 = Alminnelig inntekt
==============================

TBC

Tap på kundefordringer

For å beregne hvordan det skattemessige resultatet påvirkes av tap på kundefordringer er det en rekke sammenhenger man må ha klart for seg:

 1. I regnskapet har kundefordringer regnskapsverdi=p\mathring{a}lydende-regnskapsavsetning.
 2. Regnskapsavsetning for kundefordringer er en verdi man selv må finne frem til utifra hva man tror blir fremtidig tap. Her finnes det ikke et riktig/feil svar, det handler om å finne en verdi som gjør at tapene periodiseres riktig.
 3. Kundefordringer har også en skatteverdi=p\mathring{a}lydende-skatteavsetning hvor skatteavsetning=\frac{konstanterte\;tap\;i\;fjor+konstanterte\;tap\;i\;\mathring{a}r}{kredittsalg\;i\;fjor+kredittsalg\;i\;\mathring{a}r}\cdot 4\cdot p\mathring{a}lydende\;i\;\mathring{a}r\;inkludert\;mva.
 4. Konstanterte tap er allerede regnskapsførte tap hvor man ikke regner med å få noe.
 5. Som med andre eiendeler må man også for kundefordringer finne de midlertidige forskjellene, også er det differansen mellom dem som blir del av det skattemessige resultatet.

Når man er blitt gitt alle nødvendige opplysninger, eller har funnet de som mangler, er det fort gjort å beregne midlertidige forskjeller også finne endringen.

Et kortfattet eksempel med veldig enkle tall:

 

TBC

Eksempel på periodisering

Siden periodisering av gjeldsrenter kan bli litt kronglete trengs det et eksempel.

Oppgave

X skaffer lån på 500 000 til 5% per år, og hvor de tre første årene er avdragsfrie. Forfallsdato er 1. juli hvert år. Hvor mye av rentene kan X fradragsføre det to første årene når man lar være å betale de? (Vi ser bort ifra morarente.)

Finn svaret når,

a) X = privatperson

b) X = privatperson og lånet er hos Lånekassa

c) X = bokføringspliktig person.

Svar

Renter per år blir 500000\cdot 0.05=25000.

Per halvår fremover, og ved første forfall blir de 12500.

a) Når X = privatperson:

Ved første nyttår er det påløpt 12500 i nye renter.

De første rentene er forfalt, men ikke betalt, så de kan ikke fradragsføres. Men det kan de som fortsatt bare er påløpt. Altså kan 12500 fradragsføres det første året.

(I midlertid blir det et tilsvarende stort tillegg i inntekt det påfølgende året, fordi rentene ikke ble betalt selv om de var forfalt.)

For det andre året gjentas prosessen. Rentene som forfaller i midten av året blir ikke betalt, og på nyåret fradragsføres de som fortsatt påløper. Men p.g.a. inntektstillegget blir resultatet heller dårlig, -12500+12500=0 i fradrag.

Om alt betales ved forfall det tredje året, inkludert alle forfalte renter fra tidligere år, blir fradraget -12500+12500\cdot 4+12500=5000 (med forrige års fradrag trukket fra).

b) Når X = privatperson og lånet er hos Lånekassa:

Her får man bare fradrag for de renter man betaler, p.g.a. kontantprinsippet.

c) Når X = bokføringspliktig person:

Her vil alle påløpte renter alltid fradragsføres. Forfall og betalingsstatus er irrelevant.

Oppsummering

En oppsummeringstabell som enkelt viser hva hver enkelt skattyter får fradrag for:

TBC

Periodisering

For både personlige- og upersonlige skattytere er realisasjonsprinsippet hovedreglen når man skal periodisere inntekter og utgifter. Se sktl. § 14-2 første og andre ledd.

Men det finnes unntak, både for de som er bokføringspliktige og de som ikke er det.

Bokføringspliktig

Her finnes det lovregler for mye rart, og her er noen av dem man bør være klar over:

Ikke-bokføringspliktig

Det er kontantprinsippet som gjelder for følgende unntak:

 • Arbeidsinntekter, pensjonsinntekter, underholdningsbidrag, o.l. Samt for tilhørende fradrag i disse kategoriene. Se sktl. § 14-3.
 • De som bedriver veldig puslete eller ikke-eksisterende næring skal ikke inntektsføre eller fradragsføre renter på den vanlige måten. Se sktl. § 14-20.
 • Gjeldsrenter som skal betales til Lånekassa.

TBC