Markedsføringsmiks

For markedsføring av et produkt har man «markedsføringsmiksen».

Denne består av «de fire P-er»:

  • Produktkonsept, dvs. hva produktet egentlig er. Og med klare og relevante egenskaper – både materielle og immaterielle, så kunden vet hva som kan forventes.
  • Prisen, dvs. hva som er "riktig" pris. F.eks. er ikke lavest mulig pris alltid best.
  • Promosjon, altså markedskommunikasjon. Reklame, varemesser, o.s.v. som gir fortgang i kunders adopsjonsprosess.
  • Plass, dvs. distribusjonskanaler for produktet. Noen har egne kanaler (f.eks. IKEA), mens andre kjøper tilgang (f.eks. Gilde).

Arbeidet med hver av disse må alltid koordineres og tilpasses det kundesegmentet man forholder seg til.

Produktledelse

Når man forvalter en portefølje av produkter og produktkategorier er dette produktledelse.

Målet her er ikke bare å skape (mer) fortjeneste for bedriften, man ønsker også å lage noe som stadig bedre oppfyller de behovene som kunden har.

Som med merkearkitektur er sammensetning viktig også her. Hvis produktene komplementerer hverandre (også mellom forskjellige produktkategorier), får man samspill og «synergi».

Relasjonsstyrke

Sannsynligheten for at en kunde vil fortsette å kjøpe fra en bedrift kommer an på hvor sterk relasjonen til bedriften er. Dette avgjøres av tre forskjellige dimensjoner.

Psykologisk

Kunden må føle tillit til selskapet, være fornøyd med det som er levert, og i tillegg føle seg forpliktet til å fortsatt være kunde.

Økonomisk

Hvis kunden har inngått i en juridisk avtale med selskapet om kjøp av produkter og eller tjenester vil det som regel ikke lønne seg økonomisk å bryte ut p.g.a. registreringsavgifter eller tilsvarende hvor man "taper" noe av det man har betalt.

I tillegg kan kunden ha opparbeidet seg en eller flere former for bonus – dette vil vedkommende selvsagt ikke miste. Attpåtil kan det være at det ikke finnes andre produkter som gir like mye nytte/verdi til kunden.

Teknologisk

Har kunden kjøpt (mye) teknologi som gjør at vedkommende blir "innelåst" vil også dette gjøre kunderelasjonen sterkere. Dette gjelder alt fra barberhøvler til fotoutstyr.

Makrosegment vs. mikrosegment

Innenfor økonomi har man begrepet «mikro» for individnivå og «makro» for samfunnsnivå, det samme gjelder kundesegmenter innenfor markedsføring.

Et makrosegment består av alle de kunder som trenger det samme. Innenfor hvert makrosegment er det flere mikrosegmenter. Disse skiller seg fra hverandre fordi det alltid er individuelle variasjoner i behov og kjøpeadferd. Vedkommende må derfor "studeres".

Eksempel: Bilmarkedet er oppdelt i lastebil, buss, personbil, o.s.v. Dette blir makrosegmenter. Hvert segment har flere mikrosegmenter siden hver enkelte kunde kan ha forskjellig kjøpsadferd.

Kundeledelse

Når man jobber med å stadig forbedre kundeporteføljen er dette kundeledelse.

Til flere kunder og sterke relasjoner (se relasjonsstyrke) man har, til sikrere blir de fremtidige inntektene. Mange kunder og sterke relasjoner vil også gjøre det lettere å utvide til nye markeder i fremtiden.

Sterke relasjoner kan også gi kunder som anbefaler og står opp for selskapet overfor andre.