Fremskutt vs. utsatt resultatføring

Hvis en inntekt eller kostnad resultatføres før transaksjonstidspunktet er dette fremskutt resultatføring. Dette er vanlig blant annet for anleggskontrakter hvor opptjent (dvs. fortjent) inntekt resultatføres fortløpende i stedet for at man venter til kontrakten er fullført.

Utsatt regnskapsføring blir dermed å resultatføre noe senere, dvs. når transaksjonstidspunktet er kommet og gått.

Man kan spørre seg selv hva som er vitsen med dette. Forklaringen ligger i at regnskap skal være "delt opp", dvs. periodisert, fordi det handler om å vise riktig bilde av den økonomiske situasjonen ved enhver tid.

Eksempel på bokføring av avdrag

En kommune har et lån som skal avdras over 40 år da dette er levetiden til investeringen som ble lånefinansiert. Lånesummen er 100 millioner norske kroner, hvert avdrag med forenklet metode blir da 2.5 millioner per år.

              Debet     Kredit
            -------------|--------------
BALANSEN:
Bank (E)               2 500 000
Langsiktig gjeld (G)  2 500 000
-
DRIFTSREGNSKAP:
Utgift         2 500 000
Kapitalkonto             2 500 000

Å betale avdrag vil gjøre likviditeten dårligere.

TBC

Eksempel på bokføring av lånemiddelbruk

En kommune lånte 100 millioner kroner for bygging av basseng, men bruker kun 95:

              Debet     Kredit
            -------------|--------------
BALANSEN:
(1) Bank (E)             95 000 000
(1) Anleggsmidler (E)  95 000 000
(2) Memoria              95 000 000
(2) Motkonto memoria  95 000 000
-
INVESTERINGSREGNSKAP:
(1) Utgift       95 000 000
(1) Kapitalkonto           95 000 000
(2) Inntekt              95 000 000
(2) Kapitalkonto    95 000 000

Man kan kun bruke (dvs. inntektsføre) så mye lånemidler som man faktisk har brukt.

Eksempel på bokføring av lån

En kommune får lån på 100 millioner norske kroner som skal brukes på å bygge stort nytt innendørs basseng:

              Debet     Kredit
            -------------|--------------
BALANSEN:
Bank (E)        100 000 000
Langsiktig gjeld (G)         100 000 000
Memoria         100 000 000
Motkonto memoria           100 000 000

Pengene går inn på konto, og langsiktig gjeld øker. Siden dette er lånemidler må man også bruke memoriakonto som viser hvor mye ubrukte lånemidler man har.

Det benyttes motkonto for memoriakonto p.g.a. det dobbelte bokholderis prinsipp.

Minimumsavdrag

Når man har tatt opp lån for å finansiere anskaffelse av en eiendel må lånet tilbakebetales innen levetiden til eiendelen er over, ellers ville det bryte med generasjonsprinsippet.

Vanligvis finner man da minimumsavdraget (som er det minste man er pålagt å betale). Dette avdraget blir likt for alle år og man betaler hvert år gjennom hele levetiden til eiendelen.

Minimumsavdraget må betales innen regnskapsåret er slutt. I praksis betaler man vanligvis ikke før man må – da blir det 31. desember.

Inntil nylig ble regnearkmodellen mest brukt, men forenklet metode er nå på veg til å ta over.

Regnearkmodellen

Den mest brukte løsningen for å beregne minimumsavdrag er regnearkmodellen hvor man finner èn stk. veid gjennomsnittlig levetid for alle de lånefinansierte eiendelene – her er et eksempel:

Om man velger å ta med tomten som er ikke-avskrivbar settes dens levetid til 50 år når man skal finne det veide gjennomsnittet:

50\cdot(10/100)+50\cdot(50/100)+40\cdot(25/100)+20\cdot(9/100)+10\cdot(5/100)+5\cdot(1/100)=42.35

Hvis man derimot velger å ikke ta den med (fordi det er valgfritt), får man følgende:

50\cdot(50/90)+40\cdot(25/90)+20\cdot(9/90)+10\cdot(5/90)+5\cdot(1/90)=41.5

For disse to levetidene blir minimumsavdragene som følger:

\frac{100\;000\;000}{42.35}=2\;361\;275.09 og \frac{100\;000\;000}{41.50}=2\;409\;638.55

(Sistnevnte som er uten tomt er "mest" riktig.)

I den nye kommuneloven utgår regnearkmodellen til fordel for forenklet modell.

Regnearkmodellen kalles også for vektingmodellen.

TBC

Forenklet metode

Som et alternativ til regnearkmodellen har man forenklet metode:

minimumsavdrag=\frac{sum\;\mathring{a}rets\;avskrivninger}{sum\;verdi\;IB\;for\;anleggsmidlene}\cdot l\mathring{a}negjeld

(Med eller uten ikke-avskrivbare anleggsmidler da dette er valgfritt, men uten er mest riktig.)

Her blir avdragene like store som de årlige avskrivningene (som også er like store), når anleggsmidlene er 100% lånefinansiert.

Forenklet metode kalles ofte også for forenklet formel.

TBC