Fullmakt

Om person A gir person B rett til å inngå avtaler på hans vegne, har A gitt fullmakt til B. B kan da inngå avtale med en tredje person (C) på A sine vegne.

Person A er fullmaktsgiver, person B er fullmaktshaver, og person C er tredjeperson som A inngår avtale med – via B.

Det som kanskje er overraskende er at hvis C handler i god tro, vil A kunne bli bundet selv om B har overskredet retten som fullmaktshaver. Kort forklart er det bare hvis C «måtte ha visst» at noe er galt, at A ikke blir bundet, fordi C da ikke har handlet i «god tro». Dette gjelder riktignok ikke alltid, det kommer an på fullmaktstypen.

Fullmakter er å finne i avtalelovens kapittel 2, fra avtl. § 10 og utover.

Typer

Stillingsfullmakt

Når stillingsfullmakt gis er det som regel et arbeidsgiver-arbeidstaker forhold som er tilfellet, hvor sistnevnte trenger fullmakt for å få gjort jobben sin.

Vedkommende vil som regel bli oppfattet av en tredjeperson som en med myndighet til å kunne inngå bindende avtaler – altså oppstår det berettigede forventninger hos tredjeperson om at inngåtte avtaler vil være gyldige.

Selv om arbeidstaker skulle overskride sin rett som fullmaktshaver vil arbeidsgiver likevel bli bundet siden tredjepart handlet i «god tro». Det er bare hvis arbeidstaker overskrider fullmakten sin at dette ikke vil gjelde.

Oppdragsfullmakt

En annen type fullmakt er oppdragsfullmakt. Denne er av mer privat og lukket karakter. Den er mindre formell og egner seg ikke til fremvisning.

Denne typen fullmakt er vanlig for avtaler i enerom hvor fullmaktshaver f.eks. skal reise og kjøpe noe for fullmaktsgiver. Til forskjell fra andre fullmakter kan ikke fullmaktsgiver bli bundet selv om tredjeperson handler i «god tro».

Frasagnsfullmakt

Omtrent som oppdragsfullmakt, men hvor tredjepersonen mottar erklæring som viser at fullmaktshaver har fullmakt fra fullmaktsgiver. Her kan fullmaktsgiver bli bundet om tredjepersonen handler i «god tro».

Signaturrett

Den som representerer et selskap utad og har rett til å binde det, har signaturrett. En slik fullmakt fastsettes i selskapets vedtekter. Firmaattest eller attest fra Foretaksregisteret benyttes for å dokumentere fullmakten.

Se asl. § 6-30 og § 6-31 for alle detaljer.

Prokura

I et selskap kan det gis begrenset fullmakt kalt for prokura. Begrensningene går ut på at man ikke kan selge eller pantsette fast eiendom, fly eller skip. Den svært korte prokuraloven har alle detaljer.

TBC

Reklamasjonsrett vs. garanti

Ofte kan man bli forvirret og eller oppgitt når man skal klage på et produkt og man blir usikker på hvilke rettigheter man faktisk har.

Det hjelper heller ikke at butikker noen ganger kan være motvillige og later som de ikke er pliktige til å hjelpe. De kan f.eks. svare at garantien ikke dekker feilen som er oppdaget ved produktet, også nevnes det ingenting om reklamasjon.

Reklamasjonsrett

Det å gjøre gjeldende et avtalebrudd (dvs. mangel), er å reklamere, dvs. klage, når man oppdager at noe er feil på et kjøpt produkt. Dette må gjøres innen visse tidsfrister og feilen må ha vært tilstede allerede når produktet ble overlevert.

Man har da med bakgrunn i lov rett på prisavslag, retting, omlevering eller erstatning. Hva som passer best er avhengig av hva det er inngått avtale om. Heving er kun aktuelt hvis det er vesentlig avvik som ikke lar seg fikse. Forsinket eller uteblitt levering kan også være et grunnlag. Les om avtaler for å lære mer.

Reklamasjonsrett er lovfestet blant annet i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Første er deklaratorisk, sistnevnte preseptorisk. Det betyr at forbruker ikke mister de sterke rettighetene sine uansett hvilken dårligere avtale som er akseptert. Forbrukere er gitt denne ekstra beskyttelsen fordi de er den svake part som lett kan utnyttes ellers.

Garanti

En garanti er en form for lovnad fra selger eller produsent om å utbedre feil eller mangler som oppstår innen en viss tid. For at denne skal være noe verdt må den gi flere rettigheter enn det som allerede er lovfestet om reklamasjon.

I Norge får man slike garantier bare når man kjøper kvalitetsprodukter med veldig lang levetid da nåværende reklamasjonstid på 2 og 5 år som regel overskrider tilsvarende frister i gitte garantier.

Proklama

Kunngjøring som ber kreditorer om å melde ifra om krav de har mot en avdød heter for proklama. Fristen for å melde ifra er 6 uker ellers bortfaller kravet.

OBS: Ubetalte skatter/avgifter faller ikke bort, ej heller krav som er sikret med pant.