Risiko og kontroll

Et mye brukt begrep i jussen er risiko og kontroll.

Dette er ofte i sammenheng med overlevering etter et varekjøp hvor man da tar hånd om tingen og gis risikoen for skade og tap. Altså blir skade på tingen eller tapet av den eierens problem, fordi den var i eierens besittelse.

Både kjøpsloven (kap. 3) og forbrukerkjøpsloven (kap. 3) har paragrafer om risiko.

OBS: Kontrollen for en ting kan også gå over hvis tingen stilles til disposisjon som avtalt uten at mottaker foretar seg noe som er passende.

Forsett

Det foreligger forsett når man med vilje handler i strid med et straffebud. At man ikke vet om straffebudet er ingen unnskyldning. Se strl. § 22 for nøyaktig ordlyd.

Viktig innhold i straffeloven

Pønsker man på noe skummelt bør man først lese straffeloven for å se hvor hardt det svir i tilfelle man blir tatt.

Generelt

Vedkommende må være tilregnelig (strl. § 20) for å bli straffet. I tillegg må det eksistere lovhjemmel for det (strl. § 14).

Det er også alltid et skyldkrav, dvs. krav om skyld. Dette tilfredstilles når man har gjort noe som gjør at man kan gis skylden for det som har skjedd. Alle lovbestemmelser i straffeloven gjelder ved forsett, med unntak av når noe annet spesifikt nevnes, som forklart i strl. § 21.

Man kan ikke straffes hvis det er snakk om nødrett, nødverge eller selvtekt.

Medvirkning og forsøk kan også straffes (strl. §§ 1516).

Heleri

Det er ikke bare kjøp av tyvegods som er heleri. Per definisjon er det enhver handling hvor man skaffer seg selv eller andre utbytte fra en straffbar handling. Det er i tillegg ikke lov å planlegge slik type aktivitet med andre.

Både forsett og uaktsomhet straffes. Hvis udåden i tillegg har et visst omfang og eller regelmessighet kan det være snakk om grovt heleri.

Se strl. §§ 332336 for alle bestemmelsene.

Hvitvasking

Alle har hørt om hvitvasking, men vet kanskje ikke hva det betyr i praksis: Man har verdier som kommer fra straffbare forhold. Disse må "vaskes hvite" så det fremstår som lovlydig inntekt, dermed kan de også benyttes til større anskaffelser uten at noen stiller spørsmål ved finansieringen. Er det stort omfang kan det være grov hvitvasking, da blir straffen høyere.

Både forsett og uaktsomhet straffes. Det er heller ikke lov å inngå i samarbeid med det mål å drive hvitvasking.

Se strl. §§ 337341 for hele lovteksten.

Korrupsjon

Om noen gis en «utilbørlig fordel» er dette etter strl. §§ 387388 straffbart. Ekstra ille blir det visst man har brutt en særlig tillit eller gjort noe som betyr stor økonomisk fordel/skade, da er det snakk om grov korrupsjon.

Man kan også straffes hvis det er snakk om å påvirke andre (jf. strl. § 389).

Det er viktig å legge merke til i bestemmelsene over at både giver og mottaker av en «utilbørlig fordel» kan straffes.

TBC

Konkurskarantene

Vilkår for å bli ilagt konkurskarantene av tingretten er som følger (kkl. § 142):

  1. Når man med «skjellig grunn» kan mistenkes for en straffbar handling i sammenheng med konkurs eller virksomhet som ga insolvens.
  2. Hvis man er uskikket til å stifte nytt selskap, være daglig leder eller styreleder. Og dette er p.g.a. uforsvarlig forretningsdrift.

I tillegg legges det vekt på om det er rimelig å ilegge karantene. Som regel er man mest innstilt på å gi konkurskarantene til gjengangere.