Verdivurdering av omløpsmidler

Når man fastslår hvor mye omløpsmidlene er verdt gjelder forsiktighetsprinsippet, og dette betyr vanligvis at man benytter LVP.

Varelagre og fordringer

Prinsippet om laveste verdi (LVP)

Dette er det mest brukte prinsippet, hvor man velger det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi – det vil si salgspris minus eventuelle salgskostnader.

Hvis det er store beløp langt frem i tid bør man forholde seg til nåverdien i tillegg.

Tilvirkningskost

Alle tilvirkede varer skal settes til tilvirkningskost:

=direkte\,materialer+direkte\,l\o{}nn+indirekte\,kostnader\,i\,tilvirkningen =selvkost-indirekte\,kostnader\,i\,salg\,og\,administrasjon

Også her slår LVP inn hvis varene blir ukurante.

Er det snakk om små firmaer (i følge regnskapsloven), kan man i stedet sette verdien lik de variable tilvirkningskostnadene.

Investeringer

NB! Denne delen gjelder kun de aksjer som er likvide og børsnoterte, for alle andre gjelder LVP på lik linje med de omløpsmidlene nevnt over.

Markedsverdiprinsippet

Er det samme som virkelig verdi, det vil si aksjens kurs – uansett hva denne måtte være.

Porteføljeprinsippet

Om man har en aksjeportefølje som gir redusert risiko og aksjene ikke er børsnoterte eller likvide, kan man forenkle verdibestemmelsen litt.

Man velger laveste av anskaffelseskostnad (for alle sammen summert) og markedsverdi (for alle sammen summert).

Valuta

Om man holder utenlandsk valuta gjelder dagskursprinsippet.

Dagskursprinsippet

Her brukes valutakursen på oppgjørsdagen – hvor denne kan gi gevinst eller tap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.