Årsregnskap vs. skatteregnskap

Vitsen med skatteregnskap er å finne ut hvor mye man faktisk skal betale i skatt.

Et skatteregnskap har kun innhold fra når det faktisk har skjedd noe reelt, mens et årsregnskap baseres på skjønnsmessige vurderinger for å best mulig vise selskapets økonomiske status.

Merk: Er man et selskap lager man ikke et nytt årsregnskap bare for skatt. I stedet tar man utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skattekostnad og regner ut hvilke forskjeller det blir.

Dette kan fort bli ganske omfattende, avhengig av hva selskapet driver med, hvor stor man er og hvilken bransje det er snakk om.

Skattekostnad

Overordnet har man følgende matematiske sammenheng:

skattekostnad=betalbar\;skatt+endring\;i\;utsatt\;skatt+endring\;i\;tidligere\;avsatt\;skatt

Denne størrelsen, altså skattekostnad, er skatten i årsregnskapet. Men dette er ikke den skatten som faktisk betales til staten det aktuelle året.

(Og for å komplisere det enda mer: Blir det endret skattesats vil dette gjøre at balanseført utsatt skatt/skattefordel også må endres .. TBC)

Fordi endring i tidligere avsatt skatt er en størrelse man bevisst velger selv, holder jeg den utenfor når jeg skriver om skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt nedenfor.

Betalbar skatt

Den skatten som faktisk betales til staten er betalbar skatt. Denne beregnes på vanlig måte av det skattemessige resultatet slik:

betalbar\;skatt=skattesats\cdot skattemessig\;resultat

Skattemessig resultat

For å finne det skattemessige resultatet tar man utgangspunkt i regnskapsmessig resultat før skattekostnad. Dette resultatet må så justeres for midlertidige og permanente forskjeller.

   Regnskapsmessig resultat før skattekostnad
+- Permanente forskjeller
+- Endring i midlertidige forskjeller
---------------------------------------------
 = Skattemessig resultat
=============================================

Forskjeller

Permanente

Noen ting aksepteres aldri i et skatteregnskap og dermed får man permanente forskjeller, her er noen eksempler:

  1. Overdådig representasjon – om man tar med kunden på dyr restaurant eller det drikkes brennevin kan ikke dette kostnadsføres i skatteregnskapet.
  2. Mottatt utbytte.
  3. Kursgevinst eller kurstap på aksjer hvis det er for selskaper innen EØS.

Er det permanente forskjeller p.g.a. kostnader plusses disse på det regnskapsmessige resultatet når man skal finne skattegrunnlaget (fordi de skattemessig ikke kan aksepteres). For inntekter blir det omvendt, de må trekkes fra (fordi de ikke er skattbare).

Midlertidige

Selv om noe aksepteres i skatteregnskapet er det ikke sikkert man får lov til å gjøre de samme verdivurderingene. Dermed får man forskjeller som jevner seg ut over tid, noen eksempler:

  1. Avskrivninger – i årsregnskapet kan man velge blant flere typer, men i skatteregnskapet brukes bare saldoavskrivning.
  2. Tap på fordringer – disse blir vanligvis verdivurdert annerledes.
  3. Ukurans i varelageret – dette gjenspeiles bare i skatteregnskapet ved et salg eller tap.

TBC

Enda en komplikasjon er at midlertidige forskjeller enten er skatteøkende eller skattereduserende.

Skatteøkende midlertidig forskjell (SØMF) er en forskjell som bidrar til utsatt skatt. For skattereduserende forskjell (SRMF) blir det motsatt, altså fører den til utsatt skattefordel. Se SØMF vs. SRMF for mer.

Utsatt skatt vs. utsatt skattefordel

Når skattekostnad er høyere enn betalbar skatt er det fordi årsregnskapet gir mer skatt enn skatteregnskapet. Da vil vanligvis endring i utsatt skatt være forklaringen, slik formelen over viser. Denne er da positiv og inneholder mer utsatt skatt som skal betales i senere år.

Hvis skattekostnad i stedet er mindre enn betalbar skatt blir det motsatt, da er endring i utsatt skatt negativ .. Og negativ utsatt skatt (!) er det samme som mindre skatt senere, altså utsatt skattefordel, fordi man betaler mer i nåtid.

Ny endring i utsatt skatt vil man som regel balanseføre. Er det utsatt skatt betyr dette økt gjeld. Men denne reduseres hvis det i stedet er utsatt skattefordel.

Merk: Utsatt skatt eller utsatt skattefordel tas altså ikke bokstavelig. I praksis betyr det bare at man betaler et annet beløp enn det årsregnskapet viser. Staten gir døyten i dette. De bryr seg bare om skyldig skatt og at den betales innenfor fristen.


OBS: Dette innlegget oppdateres ofte fordi det stadig er nyanser som må tas med, i tillegg er det inniblant korreksjoner fordi temaet er såpass komplisert at man inniblant innser at man ikke har forstått alt helt riktig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.